This text is replaced by the Flash movie.
 

Обучение

 

This text is replaced by the Flash movie.

 

ЗА ПРОЕКТА

Тема:

ИЗГРАЖДАНЕ И ПРОБАЦИЯ НА НАУЧЕН КОМПЛЕКС ЗА ОЦЕН-КА НА ФИЗИОЛОГИЧНИ И БИО-МЕХАНИЧНИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КИНЕЗИТРАПИЯ-ТА И СПОРТА

Номер на проекта:

RNF 01/0116

Номер на договора:

ДОО2 – 54/10.12.2008

Продължителност:

две години

Начало:

12.12 2008 г.

Ръководител на консорциума:

доц. д-р Невена Стоянова Пенчева ЮЗУ "Неофит Рилски"

Базова организация

Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград

Към конкурс:
„РАЗВИТИЕ НА НАУЧНАTA ИНФРАСТРУКТУРА” – 2008
   

АНОТАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Целите на настоящия проект са: (i) да се изгради научен комплекс за изследване на функционални параметри при физическо натоварване; (ii) да се пробира комплекса чрез провеждане на експеримен-тални програми върху опитни лица, спортисти и спортисти с увреждания; (iii) да се изследват механизми за модулация при физическо натоварване чрез модели на физическо натоварване или имобилизация върху животни; и (iv) да се подкрепят млади учени и студенти чрез участие в изследователска работа за придобиване на прак-тически умения. Научният комплекс се състои от три модула: (1) ергоспирометричен за оценка на кардио-респираторни параметри и физически работен капацитет за диагностика на различни функционални дефицити – респираторен, циркулаторен, сърдечен, метаболитен и пр. при здрави нетренирани лица и при спортисти и спортисти с увреждания; паралелно се определят серумните нива на La и глюкоза за оценка на анаеробния праг и типа енергоосигуряване, (2) модул за изокинетично натоварване (m. biceps brachii) и оценка на електромиографски различията при ексцентрична, концентрична или изометрична мускулна работа; и (3) модул върху експериментални животни (плъхове) за оценка на: - съотношението между опиоидните и канабиноидните компоненти на болката (механо- и термо-рецепция) при имобилиза-ционен стрес или физическо натоварване; и - оценка на промяна в активността на невротрансмитери на периферно, спинално и супраспинално ниво. Очаквани резултати: (1) ще бъдат подпомогнати и насърчени знанията и науките свързани с човешкото движение, които са приоритетни за Eвропейския съюз, защото подобряват качеството на живота и съх-ранението и развитието на човешките ресурси; (2) ще бъде конституиран модерен научен комплекс за изследвания върху физическата активност и механизми на регулация при физическо натоварване при хора и експериментални животни, оборудван със съвременна апаратура и осигурен с обучен екип от опитни преподаватели и изследователи със задълбочени познания върху физиологията, биомеханиката и биохимията на физическото усилие; (3) ще бъдат проведени ефективни научни изследвания върху кардиореспираторни, цирку-латорни и метаболитни дефицити и електро-миографски характеристики при различни модели на натоварване при здрави лица и спортисти, както и върху регулаторни механизми чрез модели на имобилизация или физическо натоварване при животни; (4) ще бъдат осигурени съвременни лаборатории, оборудване и подходяща среда за обучение на млади учени и студенти от различни области: медицина, обществено здраве, здравни грижи, здравно образование, кинезитерапия, ерготерапия, педагогика на обучените по физическо възпитание, кинезиология и др. за подпомагане на тяхното практическо обучение, участие в изследователски проекти, разрабогки на дисертации и дипломни работи.

 
PROJECT TITLE: Constitution and probation of scientific complex for assessment of physiological and biomechanical parameters in physical load in kinesitherapy and sport

SUMMARY

Main purposes: (i) to constitute of scientific complex for assessment of functional parameters during physical load and exercise; (ii) to probe of the complex by experimental programs with untrained subjects, sportsmen and disabled sportsmen; (iii) to investigate the mechanisms of modulation at physical exercise by immobilization in experimental animals; and (iv) to support young scientists and students in gaining practical abilities. The scientific complex concerns three modules: (1) ergospirometric, for assessment of cardiorespiratory parameters and working  capacity and to characterize various functional deficits (respiratory, circulatory, cardiac, metabolite etc.) in healthy untrained subjects and in sportsmen; in parallel the serum levels of lactate and glucose will be evaluated for assessment of the anaerobic threshold and the type of energy supply; (2) module for isokinetic load (m. biceps brachii) and electromyographic assessment of differences during different types of muscle activity in eccentric, concentric and isometric  work by: (a) turn amplitude analysis; (b) conductance velocity of nerve (n. musculocutaneus) and of muscle fibers in healthy untrained subjects, trained and with disabled sportsmen; and (3) module for studies on experimental animals (rats) for assessment of: - interrelations between opioid and cannabinoid components of pain after immobilization stress;  and - assessment of the changes in activities of neurotransmitters at peripheral, spinal and supraspinal level, after immobilization. Results awaited: (1) The human movement sciences and knowledge will be promoted; they are a main priority of the country and of the European community, because improve the quality of life, preserving and developing effectively the human resources; (2) The scientific complex will be created for exercise studies and for investigation on regulatory mechanisms in physical load (per man and experimental animals), equiped with contemporary devices, equipment etc., and ensured with well-trained team of teachers and researchers with experience, skills and knowledge on physiology, biomechanics and biochemistry of the physical effort; (3) The effective scientific studies will be carried out on cardio-respiratory, circulatory and metabolite deficites and electromyographical  charakteristics during various models of exercise in healthy untrained, in sportsmen and disabled sprtsmen, as well in models of immobilization in experimental animals; (4) The modern laboratories, equipment and proper environment will be ensured for training of the young scientists and students in different fields: medicine, public health, health care, health education, kinesitherapy, physical education, kinesiology, ergotherapy etc., in order to promote their education, practical abilities, participation in research projects, Ph. D. theses and diploma work.   

 
 
Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания" - МОН и Югозападен университет "Неофит Рилски"
 
 
Дейности по проекта

Антропометрия

Спироергометрия

Изокинетична динамометрия и ЕМГ
Изследване на физио-логични механизми върху лаб. животни
 
Полезни връзки
 
                                                                                     Copyright 2008-2011. Support and designed by Anton Stoilov and Radoslav Mavrevski. South-West University of Blagoevgrad, BULGARIA