This text is replaced by the Flash movie.
This text is replaced by the Flash movie.

 

УЧАСТНИЦИ В КОНСОРЦИУМА

1.ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград

2.БАН – Институт по Биофизика, секция „Възбудими структури” - София

3.Медицински Университет София – катедра „Ерго-терапия” и катдера „Патофизиология”
4.Физиотерапевтичен център „Вяра надежда и любов” Благоевград

ЧЛЕНОВЕ НА РАБОТНИЯ КОЛЕКТИВ НА ПРОЕКТА, СФОРМИРАН ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНСОРЦИУМА:

От ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Външни членове на колектива:

 

доц. Иван Александров Перчев

кардиолог, член на Евро-пейска работна група по кардиологична рехабилита-ция, лектор на СЗО

д-р Боряна Иванова Паунчева

Директор на Дирекция “Научно и медицинско осигуряване” към ДАМС

Консултанти:

 

д-р Пирин Константинов Игнатов

Дирекция “Научно и медицинско осигуряване” към ДАМС

доц. д-р Николай Петров Бояджиев

Медицински Университет Пловдив, Ръководител на катедра физиология

Членове на колектива на проекта от ЮЗУ:

 

проф. д.п.н. Иван Петров Топузов

катедра "Кинезитерапия"

проф. д.п.н. Иван Пеев Кадийски

катедра "ТМСТ"

доц. д-р Чавдар Златков Коцев

катедра "ТМСТ"

гл. ас. Димитър Траянов Въчков

катедра "Кинезитерапия"

ст. ас. Кристина Живкова Грънчарска

катедра "Кинезитерапия"

ст. ас. Борислав Василев Михов

катедра "Кинезитерапия"

ст. ас. Наталия Петрова Петрова катедра "Кинезитерапия"
д-р Евелина Крумова Николова – Цветкова катедра "Кинезитерапия"
ас. д-р Антон Нанев Стоилов катедра "Физика"
ст. ас. Илия Канелов катедра "ТМФВ"
Външни консултанти ангажирани за първата година:
 
ст. н.с. ІІ ст. Пламен Гатев Институт по Невробиология, БАН
проф. д-рСтефан Костянев, дмн
ръководител на катедра по Патологична Физиология при Медицински Универси-тет, Пловдив
 
От БАН – ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА
чл.-кор. проф. Андон Радев Косев, д.б.н.
Директор на ИБФ-БАН, ръководител на секция „Възбудими структури”
ст.н.с. II ст., д-р Лилия Георгиева Христова секция „Възбудими структури”
н.с. ІІІ ст. Владимир Георгиев Димитров секция „Възбудими структури”
 
От МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
проф. Анастасия Пастирова Божилова, д.м.н. Ръководител катедра "Ерготерапия"
доц. д-р Адриана Иванова Бочева катедра "Патофизиология"
ас. Бойчо Василев Ланджов докторант, катедра "Ерготерапия"
Елена Борисова Джамбазова докторант, катедра "Патофизиология"
Консултант:
 
чл.-кор. проф. Владимир Атанасов Овчаров, д.м.н.  
 
От ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР „ВЯРА НАДЕЖДА И ЛЮБОВ”
д-р Евелина Крумова Николова – Цветкова физиотерапевт, управител на центъра
 
 
Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания" - МОН и Югозападен университет "Неофит Рилски"
 
 
Дейности по проекта

Антропометрия

Спироергометрия

Изокинетична динамометрия и ЕМГ
Изследване на физио-логични механизми върху лаб. животни
 
Полезни връзки
 
                                                                                     Copyright 2008-2011. Support and designed by Anton Stoilov and Radoslav Mavrevski. South-West University of Blagoevgrad, BULGARIA